Offentligt biträde
I vissa ärenden har du rätt till ett offentligt biträde. Det är då staten som står för ombudskostnaderna. Det är endast i vissa typer av mål och ärenden som du har rätt till ett offentligt biträde. Som regel har du rätt till ett offentligt biträde i ärende om tvångsvård av unga, missbrukare, psykiskt sjuka och i mål och ärenden om utvisning eller avvisning och vid ansökan om asyl.

 

Rättsskydd
Att anlita en advokat eller jurist medför kostnader. För dig som klient är det bra att redan inledningsvis känna till att du har en möjlighet att få stora delar av kostnaderna täckta genom din hemförsäkring, där det vanligtvis ingår en rättsskyddsförsäkring. Både företag och privatpersoner kan komma ifråga för rättsskydd. Du betalar oftast 20 % i självrisk och resterande täcks således genom din rättsskyddsförsäkring. Vi bistår dig med att ta reda på om den aktuella tvisten täcks av ditt rättsskydd.

 

Rättshjälp
Ibland kan inte ovannämnda rättsskydd tas i anspråk av olika orsaker. Då finns det istället en möjlighet att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp täcker ofta kostnaderna för juridiskt ombud men kan aktualiseras även för utgifter som har samband med bevisning eller utredning. Det är endast privatpersoner som kan få rättshjälp, alltså inte företag, föreningar eller liknande. En förutsättning för rättshjälp är att du inte får ha ett ekonomiskt underlag som överstiger 260 000kr per år. Med ekonomiskt underlag avses summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder. Vi hjälper dig att utreda om du har rätt till rättshjälp.
Läs mer om rättshjälp här: http://www.rattshjalp.se/Vad-ar-rattshjalp/Har-du-ratt-till-rattshjalp